Ngóng Trông

26 tháng 9, 2019 0 nhận xét
(Xướng)
Người có buồn không có giận không?
Có còn thương ghét ở trong lòng?
Có còn ngóng trông về Cố Quận?
Có thuyền vượt bến để qua sông?
(Họa - Thầy Viên Minh)
Không buồn, không giận bởi tâm không
Không ghét, không thương mở rộng lòng
Không trông, không ngóng, không Cố Quận
Không thuyền, không bến có chi sông?
(Họa - Như Tuệ)
Buồn thương giận ghét có rồi không
Chỉ biết bên trong một tấm lòng
Rỗng lặng sáng trong là Cố Quận
Không thuyền, không bến, cũng không sông.
(Họa - Như Hải)
Vẫn thuyền, vẫn bến, vẫn dòng sông
Thấy biết sáng trong, chẳng bận lòng
Ngay đây ta sống, không hoài Quận
Thương, ghét, giận, buồn - Có như không.
(Họa - Liễu Ngộ)
Buồn giận làm chi một chữ không
Thương ghét làm chi cho nặng lòng
Trông ngóng làm chi đâu Cố Quận
Thuyền bến làm chi chẳng có sông.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB