Kinh Hạnh Phúc

28 tháng 1, 2017 1 nhận xét
(Lời của Đức Thích Ca Mâu Ni trả lời một bậc Chư Thiên hỏi về 'Thế Nào Là Hạnh Phúc')
1. Không gần gũi kẻ ác
Thân cận bậc trí hiền 
Đảnh lễ người đảnh lễ
Là phúc lành cao thượng

2. Ở trú xứ thích hợp
Công đức trước đã làm
Chơn chánh hướng tự tâm
Là Phúc lành cao thượng

3. Đa văn, nghề nghiệp giỏi
Thông suốt các luật nghi
Nói những lời chân thật
Là phúc lành cao thượng

4. Hiếu thuận bậc sinh thành
Dưỡng dục vợ và con
Sở hành theo nghiệp chánh
Là phúc lành cao thượng

5. Bố thí, hành đúng pháp
Giúp ích hàng quyến thuộc
Giữ chánh mạng trong đời
Là phúc lành cao thượng

6. Xả ly tâm niệm ác
Chế ngự không say sưa
Không phóng dật trong Pháp
Là phúc lành cao thượng

7. Đức cung kính khiêm nhường
Tri túc và tri ân
Đúng thời nghe chánh pháp
Là phúc lành cao thượng

8. Nhẫn nhục lời nhu hoà
Yết kiến bậc Sa Môn
Tuỳ thời đàm luận Pháp
Là phúc lành cao thượng

9. Tự chủ sống phạm hạnh
Thấy được lý Thánh Đế
Giác ngộ Đại Niết Bàn
Là phúc lành cao thượng

10. Khi xúc chạm việc đời
Tâm không động không sầu
Tự tại và vô nhiễm 
Là phúc lành cao thượng

Những sở hành như vậy
Không chỗ nào thối thất
Khắp nơi được an toàn
Là phúc lành cao thượng!

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB