Thơ vui: Đừng tưởng...

22 tháng 1, 2014 4 nhận xét
Đng tưởng c núi là cao
C
 sông là chy, c ao là tù
Đ
ng tưởng c dưới là ngu
C
 trên là sáng c tu là hin
Đ
ng tưởng c đp là tiên
C
 nhiu là được c tin là xong
Đ
ng tưởng không nói là câm
Không nghe là đi
ếc không trông là mù

Đ
ng tưởng c trc là sư
C
 vâng là chu c  là ngoan
Đ
ng tưởng có ca đã sang
C
 im lng tưởng là vàng nguyên cây
Đ
ng tưởng c ung là say
C
 chân là bước c tay là s
Đ
ng tưởng c đi là ch
C
 âm là nhc c thơ là vn
Đ
ng tưởng c mi là tân
C
 ha là chc c ân là tình

Đ
ng tưởng c thp là khinh
C
 chùa là tĩnh c đình là to
C
 già là hết h đ
C
 tr là chng âu lo bun phin
Đ
ng tưởng c quyết là nên
C
 mnh là thng c mm là thua
D
ưa vàng đng tưởng đã chua
S
m rn đng tưởng sp mưa ngp tri
Khi vui đ
ng tưởng ch cười
Lúc bu
n đng tưởng ch ngi khóc than....

ST

4 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB