Cười: Định nghĩa về Hôn

31 tháng 10, 2017 1 nhận xét
Hôn người nào đó gọi là hôn nhân. 
Hôn con vật nào đó gọi là hôn thú.
Hôn vợ gọi là hôn thê. 
Hôn chồng gọi là hôn phu.
Mơ hôn được người nào đó gọi là hôn ước.
Mới hôn xong gọi là tân hôn.
Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn.
Hôn hai cái một lượt gọi là song hôn.
Đang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn.
Hôn trộm được ai đó thì gọi là thành hôn.
Đang hôn bị dính mép gọi là đính hôn.
Vừa hôn vừa quỳ lạy gọi là Hôn lễ.
Mê một người nào đó và hôn gọi là Hôn mê.
Hôn cây rong tảo biển gọi là Tảo hôn.
Hôn bọn nghiện hút hít gọi là hôn hít.
Hôn 7 người 1 lúc gọi là Thất hôn...

vv và v.v
ST 

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB